Image

Medby Consulting tilbyr:


Medby Consulting tilbyr rådgivning knyttet til design og gjennomføring av markedsundersøkelser og organisasjonsundersøkelser, samt rådgivning knyttet til strategi og bruk av resultatene fra en undersøkelse.

Kvantitativt
• Kundeundersøkelser
• Omdømmeundersøkelser
• Medarbeiderundersøkelser

Kvalitativt
Kvalitative prosjekt med fokusgrupper; både fysisk og online, dybdeintervju samt online forum med fokus på å komme tett på målgruppen over tid.

Styreevalueringer
Styreevalueringen gjøres ofte av styremedlemmene i form av en egenevaluering. Inkludert i styreevaluering er egen-evalueringer av styrets rolle, oppgaver og egenforståelse, antall styremedlemmer, styremedlemmenes kompetanse, bakgrunn og identitet enkeltvis og som helhet, styrets arbeidsformer, strukturer og hvordan styret arbeider som et team, samt relasjonen mellom styremedlemmer og ulike interne og eksterne aktører.

Det legges opp til en skriftlig evaluering hvor hvert av styremedlemmene besvarer et webbasert spørreskjema. Alle svar vil være anonyme.
Resultatene presenteres for styret i en rapport med grafisk framstilling av svarene, og med anonymisert referering av eventuelle kommentarer.
Rapporten er et utgangspunkt for diskusjon og evaluering i styret i fellesskap.

Rådgivning
Design, prosjektledelse, bruk av resultater – egne rådgivningstimer til deg som ønsker å gjøre mest mulig selv, men som trenger litt faglig veiledning eller sparring.